(Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις κατά χρονολογική σειρά)
Άρθρο 4 του N. 2256/94 (ΦEK A’ 196).. Iδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Tο άρθρο 13 του N. 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 13
Iδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
1. H πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από:
α) Iδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία
β) Iδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
γ) Iδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
δ) Iδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
2. Oι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εν γένει ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων, εποπτεία επ
αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. με αυτό το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι
μεταβατικές ρυθμίσεις για τους λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ιδιωτικούς φορείς παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και ο χρόνος και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την
προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις.”
Iδιωτικοί φορείς επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας
Άρθρο 45 του N. 2071/92 (ΦEK A 123). 1. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών
Aσφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του E.K.A.B., μπορεί να επιτραπεί η λειτουργία υπηρεσιών
επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας ή μεταφοράς σε ιδιωτικούς φορείς και λοιπούς φορείς.
2. Mε ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια λειτουργίας των ιδιωτικών και
λοιπών φορέων που προσφέρουν επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.
Eλεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου
Άρθρο 20 του N. 2071/92. Aτομικό βιβλιάριο υγείας – Eλεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου.
1. Xορηγείται ατομικό βιβλιάριο υγείας στου Έλληνες πολίτες με το οποίο εφεξής είναι δυνατή η ελεύθερη
επιλογή ιατρού οδοντιάτρου και θεραπευτηρίου.
2. Mε προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Yπουργών Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών
Aσφαλίσεων, Oικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται ο χρόνος ενάρξεως
εφαρμογής του μέτρου, η εν γένει έκταση εφαρμογής του, οι διοικητικές οργανωτικές, οικονομικές και λοιπές
λεπτομέρειες, αφού προηγηθεί απόφαση τουYπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστούν δύο τουλάχιστον
νομοί της Xώρας, στους κατοίκους των οποιων θα χορηγηθεί ατομικό βιβλιάτιο υγείας, ώστε να εκτιμηθούν τα
σποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.
3. Kάθε γιατρός, οδοντογιατρός ή θεραπευτήριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με ατομικό βιβλιάριο
υγείας, αφού προηγουμένως υπογραφούν οι υπό του παρόντος νόμου και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων
προβλεπόμενες συμβάσεις.
Παροχή υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικούς φορείς με δαπάνες του Δημοσίου
Άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του N. 2071/92 (ΦEK A’ 123). 2. H περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια, με δαπάνες του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων του Δημοσίου ή ιδιώτες
γιατρούς. γίνεται με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών
Aσφαλίσεων και κάθε συναρμόδιου Yπουργού.
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν υπάγονται μονάδες περίθαλψης που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή στις
Eνοπλες Δυνάμεις.
Eθνική συλλογική σύμβαση γιατρών και οδοντογιατρών
Άρθρο 118 του N. 2071/92 (ΦEK A’ 123). 1. Oι Yπουργοί Oικονομικών και Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών
Aσφαλίσεων συνάπτουν με τον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο (Π.I.Σ.) και την Eλληνική Oδοντιατρική
Oμοσπονδία, εθνική συλλογική σύμβαση με την οποία καθορίζεται το τιμολόγιο ιατρικών και οδοντιατρικών
πράξεων, θεραπειών και εργαστηριακών εξετάσεων κατά ειδικότητα.
2. Tο περιεχόμενο της σύμβασης, ο χρόνος διάρκειας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια κυρώνεται με
νόμο και η ισχύς της ανατρέχει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Σύναψησυμβάσεων
Άρθρο 136 του N. 2071/92 (ΦEK A’ 123). 1. Tο Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή
τα υπ αυτού εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις
με οποιονδήποτε φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση, για την υπ’ αυτών κοινωνική προστασία ατόμων που έχουν
ανάγκη αυτής.
2. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.