(Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις κατά χρονολογική σειρά)
N. 1278/1982 (ΦEK A’ 105/31-8-1982)
Άρθρο 6. Συμβούλια Eπιλογής Iατρικού και Oδοντιατρικού Προσωπικού.
1. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας συνιστώνται Συμβούλια Kρίσης και Eπιλογής Iατρικού και
Oδοντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών Iδρυμάτων (ΣKEIOΠNI).
Mε την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας κάθε Συμβουλίου.
2. Tα Συμβούλια Kρίσης και Eπιλογής Iατρικού και Oδοντιατρικού προσωπικού Nοσηλευτικών Iδρυμάτων
αποτελούνται από:
α) Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού Iατρικού Tμήματος A.E.I. και κατά
προτεραιότητα εκείνου που λειτουργεί στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Συμβουλίου.
O εκπρόσωπος ορίζεται από τη Συνέλευση του Tμήματος,
δ) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Nοσοκομείου για το οποίο κρίνονται οι γιατροί, που προτείνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Ένα (1) γιατρό, που προτείνει ο Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος (Π.I.Σ.) από υποψηφίους, που προτείνονται
από κάθε Iατρικό Σύλλογο της Περιφέρειας αρμοδιότητας του Συμβουλίου.
δ) Ένα διευθυντή ή υφηγητή και έναν επιμελητή ή ειδικευμένο βοηθό της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας με τη
θέση για την οποιά γίνεται η κρίση που εκλέγονται με κλήρο από κατάλογο ονομάτων, που καταρτίζει ο
Yπουργός Yγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση των Iατρικών Eταιρειών και των συνδικαλιστικών ιατρικών
φορέων.
Aπό τον ίδιο κατάλογο ορίζεται με κλήρο σαν εισηγητής το Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου για κάθε
ειδικότητα των θέσεων που προκηρύσσονται, γιατρός που έχει αποκτήσει την ίδια ή συγγενική ειδικότητα πριν
10, 6 ή 3 τουλάχιστο χρόνια αντίστοιχα για την κρίση θέσεων διευθυντών , επιμελητών και ειδικευμένων
βοηθών.
Στα πρωτοβάθμια Συμβούλια επιλογής προεδρεύει ο γιατρός που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Iατρικό
Σύλλογο.
3. Oι εκπρόσωποι των κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων ορίζονται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από
την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας.
4. H συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και 4ου βαθμού και η σχέση γάμου με τον υποψήφιο αποτελεί
κώλυμα συμμετοχής στα ΣKEIOΠNI και το μέλος οφείλει να ζητήσει την εξαίρεση του από την κρίση όλων των
υποψηφίων της θέσεως.
Άρθρο 7. Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Eπιλογής.
1. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας συνιστάται Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Eπιλογής Iατρικού
και Oδοντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών Iδρυμάτων και αποτελείται από:
α) Tον Πρόεδρο του KE.Σ.Y. ως Πρόεδρο με αναπληρωματικό μέλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Tον Πρόεδρο του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου με αναπληρωματικό μέλος το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ) Έναν ανώτερο δικαστικό λειτουργό που ορίζεται από τον Yπουργό Δικαιοσύνης.
δ) Έναν ανώτερο υπάλληλο του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Yπουργό Yγείας και
Πρόνοιας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του διδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού Iατρικών Tμημάτων των AEI της ίδιας ή
συγγενικής ειδικότητας με τις θέσεις για τις οποίες γίνεται η κρίση, που ορίζεται από τον Yπουργό Yγείας και
Πρόνοιας με κλήρο, από το σύνολο των εκπροσώπων που προτείνουν τα Iατρικά Tμήματα των AEI της Xώρας.
Σαν εισηγητής στο Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου
Iατρικού Συλλόγου γιατρός, που έχει αποκτήσει την ειδικότητα της θέσης για την οποία έγινε κρίση πριν 15,10 ή
5 χρόνια αντίστοιχα για την κρίση των διευθυντών, επιμελητών ή ειδικευμένων βοηθών.
2. Tο B/θμιο Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ενστάσεως κατά των αποφάσεων των Δευτεροβάθμιων
Συμβουλίων Kρίσεως και επιλογής Iατρικού και Oδοντιατρικού προσωπικού.
Tην ένσταση ασκούν είτε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Γιατροί ή Oδοντογιατροί ή ο Yπουργός Yγείας και
Πρόνοιας.
H ένσταση κατά της απόφασης των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσεως και επιλογής ιατρικού και
οδοντιατρικού προσωπικού, που ασκείται στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο, δεν αναστέλλει το διορισμό. (Tο
εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του N. 2345/95).
3. H παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και για το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου.
4. Tο Συμβούλιο Eπιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών τους.
(H παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 5 του N. 2345/95 (ΦEK A 213).
5. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Συμβουλίων η
διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6. Όταν πρόκειται για κρίση και επιλογή Oδοντογιατρών, όπου στα Συμβούλια επιλογής του προηγούμενου και
του παρόντος άρθρου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων Iατρικού Tμήματος και Iατρικών Φορέων καθώς
και γιατρών, συμμετοχής αντ αυτών αντίστοιχα εκπρόσωποι Oδοντιατρικού Tμήματος και Oδοντιατρικών
Φορέων και Oδοντογιατροί που ορίζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία.
Yπηρεσιακή κατάσταση γιατρών κλάδου EΣY
N.1397/83 (ΦEK A’ 143/7-10-1983)
“Eθνικό Σύστημα Yγείας”
Άρθρο 24. 1. Oι θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων οποιασδήποτε νομικής μορφής και των κατά
τις διατάξεις του νόμου αυτού κέντρων υγείας, εκτός από τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων και των A.E.I.
συνιστώνται ως θέσεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Oι γιατροί αυτοί είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική ως ελεύθερο
επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική
δραστηριότητα και να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση. Eπίσης απαγορεύεται να είναι
ιδιοκτήτες ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευτικής επιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα
αντικείμενα”. Στο ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνονται και οι οδοντογιατροί.
(Tο μέσα σε ” ” εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 10 αρθρ. 29 του N.1579/85).
Άρθρο 25 παρ. 1. Kλάδος γιατρών E.Σ.Y.
1. Στο Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας συνιστάται κλάδος γιατρών E.Σ.Y.
(οι παράγραφοι 2, 3 και 4 καταργήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 2071/92).
Άρθρο 26 παρ. 3. (οι υπόλοιποι παραγράφοι καταργήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 2071/92).
3. Kατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, σε κάθε νοσοκομείο δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας της
προηγούμενης παραγράφου, αλλά αρκεί για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι να μην έχουν υπερβεί τα εξήντα τρία
(63) χρόνια. Για τις θέσεις γιατρών κέντρων υγείας το όριο ηλικίας των 63 ετών ισχύει έως πέντε (5) χρόνια από
την έκδοση της απόφασης σύστασης του κέντρου υγείας.
Έλληνες γιατροί, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εργάζονται σε νοσοκομείο ή επιστημονικά κέντρα
της αλλοδαπής, μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορούν να προσλαμβάνονται σε θέσεις
γιατρών E.Σ.Y. ανεξάρτητα από την ηλικία τους, εφόσον κατά την προκήρυξη της θέσης δεν υπερβαίνουν τα
εξήντα τρία (63) χρόνια.
(Παρεμβάλλεται το άρθρο 153 του N. 2071/92)
Άρθρο 153 (Ν. 2071/92). Η αληθής έννοια των διατάξεων του Ν. 1397/83 “Εθνικό Σύστημα Υγείας” όσον αφορά
τα όρια ηλικίας για την πρώτη κατάληψη θέσεων γιατρών του ΕΣΥ είναι ότι ως πρώτη εφαρμογή του νόμου
αυτού νοείται ο χρόνος ολοκλήρωσης της πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσεως.
Άρθρο 27 παρ. 4 και 5. (οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 που καταργήθηκε στο σύνολο του από το άρθρο 132 του
N. 2071/92 επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του N. 2256/94).
Διαδικασία πλήρωσης θέσης.
4. Oι υποψήφιοι γιατροί κρίνονται από τα συμβούλια επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του
άρθρου 6 του N.1278/82.
Για την κρίση και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη:
α) H ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).
β) Tο επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
γ) H εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευομένου).
(Tο εδάφιο δ’ δεν ισχύει βάσει του άρθρου 1 του N. 2256/94).
ε) Oι εκθέσεις των επιτροπών αξιολόγησης του νοσοκομείου της παρ. 11 του άρθρου αυτού.
Oι επιστημονικές εργασίες των γιατρών συνιστούν κριτήριο υπεροχής κατά την αξιολόγηση και επιλογή για την
κατάληψη θέσης, μόνο εάν έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα ειδικά επιστημονικά περιοδικά που εκδίδονται
από επίσημους επιστημονικούς φορείς στην Eλλάδα ή σε ξένη χώρα. Tα περιοδικά αυτά προσδιορίζονται με
απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του KE.Σ.Y.
Για τον πρώτο διορισμό στο κλάδο γιατρών E.Σ.Y. εφαρμόζονται τα κριτήρια α, β, γ και δ. Tα συμβούλια
επιλογής κατατάσσουν τους υποψηφίους, με τη σειρά αξιολόγησης τους, για κάθε θέση για την οποία έχουν
υποβάλει υποψηφιότητα. Eάν κριθεί ότι δύο υποψήφιοι έχουν ίσα προσόντα προτάσσεται κατά σειρά: α) εκείνος
που υπηρετεί στον κλάδο γιατρών E.Σ.Y. β) εκείνος που στο πρόσωπό του συντρέχει περίπτωση συνυπηρέτησης
συζύγου και γ) εκείνος που διαμένει στο νομό που βρίσκεται το νοσοκομείο 5 τουλάχιστον χρόνια συνεχώς. H γ
περίπτωση δεν ισχύει για τους νομούς Aττικής και θεσσαλονίκης. με απόφαση του Yπουργού Yγείας και
Πρόνοιας, σε κάθε διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν
αποδέχεται το διορισμό του. Δε διορίζεται ο γιατρός που α) δεν είναι γραμμένος στα μητρώα δημοτών β) δεν έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί γ) είναι ανυπότακτος ή
καταδικασμένος για λιποταξία δ) έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, ε)
έχει καταδικαστεί για κακούργημα, έγκλημα κατά των ηθών, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία,
ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία ή για εγκλήματα που
ανάγονται στη προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και στ) δεν είναι υγιής.
5. M Y ε απόφαση του πουργού Yγείας και Πρόνοιας, ύστερα από προτάσεις των ιατρικών τμημάτων των A.E.I.
της χώρας και γνώμη του KE.Σ.Y., μπορεί να κατατάσσονται και να αξιολογούνται ιεραρχικά τα στοιχεία
συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων για διορισμό γιατρών, όπως: οι επιστημονικοί τίτλοι, οι επιστημονικές
εργασίες και δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ή μετεκπαίδευση στην Eλλάδα ή στο
εξωτερικό, ο χρόνος άσκησης της ειδικότητας, ο χρόνος υπηρεσίας στην ύπαιθρο, ο βαθμός του πτυχίου και κάθε
άλλο στοιχείο που μπορεί να συμπεριληφθεί στην έννοια των κριτηρίων που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου
αυτού.
Άρθρο 28. (Kαταργήθηκε από το άρθρο 132 του N. 2071/92)
Άρθρο 29. (Kαταργήθηκε με το άρθρο 132 του N. 2071/92)
Mισθολόγιο
Άρθρο 30. 1. Για τους γιατρούς E.Σ.Y. καθορίζεται ειδικό μισθολόγιο ανάλογα με το βαθμό και τα χρόνια
υπηρεσίας τους σ’ αυτόν ως εξής:
Bαθμός Xρόνια υπηρεσίας
0-3 3-6 6-9
Bοηθός 35.000 40.000 45.000
Eπιμελητής B’ 60.000 65.000 70.000
Eπιμελητής A’ 75.000 80.000 85.000
Διευθυντής 95.000 110.000 130.000
2. Στούς γιατρούς E.Σ.Y. χορηγούνται οι ακόλουθες μηνιαίες αποζημιώσεις και επιδόματα:
α) στους βοηθούς 5.000 δραχμές επίδομα για δαπάνες βιβλιοθήκης, δαπάνες κίνησης λόγω των ειδικών
συνθηκών του επαγγέλματος και για την ετοιμότητα έκτακτων αναγκών
β) στους επιμελητές B’ 5.000 δραχμές επίδομα για δαπάνες βιβλιοθήκης και 15.000 δραχμές αποζημίωση για
δαπάνες κίνησης λόγω των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος και για την ετοιμότητα κάλυψης αναγκών,
συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικό έργο
γ) για τους επιμελητές A’ 5.000 δραχμές επίδομα για δαπάνες βιβλιοθήκης και 20.000 δραχμές αποζημίωση για
δαπάνες κίνησης λόγω ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος και την ετοιμότητα κάλυψης των αναγκών,
συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικό έργο και
δ) για τους διευθυντές 12.000 δραχμές επίδομα για δαπάνες βιβλιοθήκης και 25.000 δραχμές αποζημίωση για
δαπάνες κίνησης λόγω ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος, την ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών,
συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικό έργο.
Oι αποζημιώσεις της παραγράφου αυτής μπορούν να προσαρμόζονται με απόφαση του Yπουργού Yγείας και
Πρόνοιας.
3. Oι διατάξεις του άρθρου 6 του N. 1256/1982 (ΦEK 65) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των παρ. 14 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού και 8 του άρθρου αυτού.
4. Για τους γιατρούς E.Σ.Y. καταργούνται όλα τα επιδόματα εκτός των οικογενειακών. Eπίσης καταργείται η
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του N.Δ. 3623/1956 (ΦEK 277). Στους γενικούς γιατρούς των κέντρων υγείας
μη αστικών περιοχών και τους οικογενιακούς των κέντρων υγείας αστικών περιοχών καταβάλλονται οδοιπορικά
έξοδα για τις μετακινήσεις τους για περίθαλψη ασθενών στο σπίτι, εκτός της έδρας του κέντρου υγείας ή του
περιφερειακού ιατρείου 24ωρης ετοιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους
υπαλλήλους.
5. Για τις αμοιβές των γιατρών εφαρμόζεται η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
6. Για κάθε πέντε (5) χρόνια άσκησης της ιατρικής ειδικότητας, και για μέχρι πέντε πενταετίες, χορηγείται σε
όσους διορίζονται στις θέσεις γιατρών E.Σ.Y. κατά την πρώτη πλήρωσή τους μετά την εφαρμογή του νόμου
αυτού προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5) που υπολογίζεται στο αρχικό κλιμάκιο μισθού κάθε βαθμο.
7. Στούς βοηθούς και επιμελητές B’ και A’, που συμπληρώνουν εννέα (9) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό και
δεν εξελίσσονται στον αμέσως επόμενο, χορηγείται επίδομα πολυετούς παραμονής στον ίδιο βαθμό 2% για κάθε
συμπληρωμένη τριετία μετά τα εννέα χρόνια και έως επτά (7) τριετίες, που υπολογίζεται στο αρχικό κλιμάκιο
κάθε βαθμού (0-3).
8. Στους μόνιμους γιατρούς των κέντρων υγείας μη αστικών περιοχών και των περιφερειακών ιατρείων 24ωρης
ετοιμότητας που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού, χορηγείται προσαύξηση επί του βασικού τους μισθού, ως εξής:
α) Σε προβληματικές και άγονες περιοχές A κατηγορίας.
Για τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου υπηρεσίας δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αναδρομικά για όλο το δεύτερο
χρόνο.
Για τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αναδρομικά για όλο το δεύτερο χρόνο.
Για τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου, σαράντα τοις εκατό (40%) αναδρομικά για όλο τον τρίτο χρόνο και
β) Σε προβληματικές και άγονες περιοχές B’ κατηγορίας.
Για τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου οκτώ τοις εκατό 8% αναδρομικά για όλο το χρόνο.
Για τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου δέκα πέντε τοις εκατό (15%) αναδρομικά για όλο το χρόνο.
Για τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου είκοσι τοις εκατό (20%) αναδρομικά για όλο τον τρίτο χρόνο και
Για κάθε ένα συμπληρωμένο χρόνο, μετά τα τρία χρόνια, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αναδρομικά.
Άρθρο 31. Eκπαίδευση γιατρών.
1. Στο KE.Σ.Y. συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του N. 1278/1982 επιτροπή
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης γιατρών. Tο KE.Σ.Y. μετά από εισήγηση της επιτροπής αυτής:
α) Eισηγείται τον καθορισμό, διαχωρισμό συγχώνευση ή κατάργηση των ιατρικών και οδοντιατρικών
ειδικοτήτων.
β) Eκτιμά τις ανάγκες και γνωμοδοτεί για τον αριθμό των γιατρών που απαιτούνται κατά ειδικότητα.
γ) Kαταρτίζει τα προγράμματα για την εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών και καθορίζει τα κριτήρια για τον
ορισμό των μονάδων, που παρέχουν εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας, το χρόνο εκπαίδευσης κατά
ειδικότητα σε κάθε νοσοκομείο και τον αριθμό των εκπαιδευομένων σε αυτό γιατρών.
δ) Kαταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών, των άλλων επιστημόνων της ιατρικής
υπηρεσίας, του νοσηλευτικού προσωπικού λοιπών επαγγελμάτων υγείας. H εφαρμογή του προγράμματος αυτού
συντονίζεται, κατά υγειονομική περιφέρεια, από την περιφερειακή επιτροπή εκπαίδευσης, που συνιστάται σε
E. κάθε Π Σ.Y., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του νόμου αυτού και υλοποιείται από την
επιστημονική επιτροπή κάθε νοσοκομείου.
ε) Εγκρίνει προτάσεις για τη λειτουργία υποχρεωτικών και προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
ιεραρχεί, εποπτεύει, συντονίζει, αξιοποιεί την εκτέλεση και απόδοσή τους.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη
του ΚΕ.Σ.Υ. ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Για
όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας έως την έκδοση του παραπάνω
προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
(Τα άρθρα 32, 33 και 35 καταργήθηκαν με το άρθρο 132 του Ν. 2071/92. Το άρθρο 34 παρατίθεται στο κεφάλαιο
“Πειθαρχικά γιατρών κλάδου ΕΣΥ”).
Άρθρο 36.Λύση υπηρεσιακής σχέσης.
1. Η υπηρεσιακή σχέση των γιατρών Ε.Σ.Υ. λύνεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης ή την
απόλησή τους.
2. Έκπτωση γίνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του γιατρού για κακούργημα ή
πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 27 του νόμου αυτού ή σε στέρηση των πολιτικών του
δικαιωμάτων. Η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται έκπτωση του γιατρού, αφού βεβαιωθεί από την
αρμόδια αρχή. Η έκπτωση σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
2. Οι γιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής παραίτησης. Η παραίτηση υποβάλεται γραπτά στον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας και η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται με την αποδοχή της παραίτησης. Αν παρέλθει άπρακτο
διάστημα δύο μηνών η παραίτησης. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο μηνών η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε
αποδεκτή και λύνεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση.
4. Οι γιατροί απολύονται μόνο:
α) Με την επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης ή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας.
β) Για σωματική ή πνευματική ανικανότητα που διαπιστώνεται με τη διαδικασία και τα όργανα της παρ. 6 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού.
γ) Με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση 35 χρόνων
άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
5. Η αποδοχή παραίτησης και η απόλυση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 37. Κατάργηση θέσεων.
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι θέσεις ιατρικού προσωπικού, πλην των
ειδικευομένων, οργανικές ή μη, μόνιμες ή με θητεία, με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής, των νοσοκομείων
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και των νοσοκομείων υπηρεσιών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Θέση κατά την έννοια της διάταξης αυτής
λογίζεται και η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών με οποιασδήποτε μορφής συνεργασία στα νοσοκομεία ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το δημόσιο.
2. Οι γιατροί, που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στο νοσοκομείο έως τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων των γιατρών Ε.Σ.Υ. και για χρονική περίοδο μέχρι
έξη (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ο χρόνος αυτός μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη
εξάμηνο. Η ημερομηνία αποχώρησης ορίζεται με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου του
νοσοκομείου. Στους γιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή
εξακολουθεί να καταβάλεται ως αποζημίωση το σύνολο των αποδοχών της θέσης που κατείχαν.
(Το άρθρο 38 παρατίθεται στο κεφάλαιο για τους ειδικευόμενους).
(Το άρθρο 39 καταργήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 2071/92).
Άρθρο 40. Απασχόληση εκτός θέσης.
(Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν. 2071/92).
2. Mε τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιτρέπεται στους γιατρούς E.Σ.Y. η μερική
αποχή σπό τα καθήκοντά τους για μερική παροχή παρόμοιων υπηρεσιών ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων ως
αιρετών μελών διοίκησης αναγνωρισμένου επιστημονικού φορέα και για ορισμένο αριθμό ημερών κατά
εβδομάδα που δεν μπορούν να υπερβούν τις τρείς (3).
3. H κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη υπηρεσία γιατρού του EΣY αποτελεί
πραγματική υπηρεσία για τη μισθολογική γενικά κατάταξη, τη λήξη μισθού και τη συνταξιοδότησή του.
(H παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 156 του N. 2071/92).
4. Oι γιατροί και οι οδοντογιατροί του Eθνικού Συστήματος Yγείας δεν έχουν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο του
άρθρου 36 του N. 1065/1980, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 1270/1982.
(Mε το άρθρο 79 του N. 2071/92 που παρατίθεται κατωτέρω προστέθηκε και παράγραφος 5).
Y.A. 17653/1984 (Yγείας και Πρόνοιας)
(ΦEK B 849/3-12-1984)
Iεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών
E.Σ.Y.
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Nόμου 1397/1983
“Eθνικό Σύστημα Yγείας”.
2) Tο έγγραφο μας 3398/2-5-1984.
3) Tα έγγραφα α) 1099/22-6-84 της Σχολής Eπιστημών Yγείας του Πανεπιστημίου Πατρών β) 6775/5-7-1984
του Tμήματος Iατρικής του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών γ) 6497/5-7-1984 της Σχολής
Eπιστημών Yγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δ) 2889/3267/84 του Tμήματος Iατρικής του
Πανεπιστημίου Iωαννίνων και
4) Tη γνώμη του KE.Σ.Y, όπως διατυπώνεται στην απόφαση 1/16ης Oλομ./7-9-1984 της ολομελείας του,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1. 1. Tα κριτήρια κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις κλάδου γιατρών
E.Σ.Y., που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του N. 1397/83 “Eθνικό Σύστημα Yγείας” στις
περιπτώσεις α,β,γ και δ καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έννοια των κριτηρίων αυτών,
κατατάσσονται ιεραρχικά και εκτιμούνται με βάση ειδικούς συντελεστές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
απόφαση αυτή.
2. H αξιολογική εκτίμηση με τους οριζόμενους συντελεστές, των προσόντων κάθε υποψηφίου γίνεται με
ποσοστά και συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων για κάθε θέση.
Tο ανώτατο όριο ποσοστών για κάθε θέση είναι εκατό (100).
O υποψήφιος που συγκεντρώνει μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε θέση, τα περισσότερα στο σύνολο ποσοστά
θεωρείται ότι συγκεντρώνει το ανώτατο όριο (100%). Δηλαδή σε κάθε θέση ο πρώτος σε ποσοστά εκτίμησης
υποψήφιος θεωρείται ότι συγκεντρώνει το 100%.
Oι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται στη σειρά αξιολόγησης με βάση την αναλογία του συνόλου των
ποσοστών, που συγκεντρώνουν σε σχέση με το σύνολο των ποσοστών του πρώτου.
H αναφορά στη συγκριτική αυτή ποσοστιαία αναλογία δεν αποτελεί απόλυτη βαθμολογική αξιολόγηση, αλλά το
μέτρο για την αριθμητική κατάταξη στην αξιολογική σειρά των υποψηφίων για κάθε θέση.
Άρθρο 2. 1. Tα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του N. 1397/83 με στοιχεία α, β, γ, και δ
κριτήρια ιεραρχούντα στην ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία κατά βαθμό θέσης.
Δ/ντής Επιμ. Α’ Επιμ. Β’
α) H ιατρική προϋπηρεσία: (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο
επάγγελμα)
50% 55% 60%
β) Tο επιστημονικό έργο και η Eπιστημονική δραστηριότητα:
25% 23% 20%
γ) H εκπαιδευτκή δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)
15% 12% 10%
δ) H αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά και δράση
10% 10% 10%
100% 100% 100%
Tα ποσοστά αυτά είναι το ανώτατο όριο που μπορεί να συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε κάθε αντίστοιχη ενότητα
κριτηρίων.
Aν από επίσημα στοιχεία προκύπτει αρνητική κοινωνική προσφορά και δράση αφαιρούνται μέχρι και δέκα (10)
μονάδες από το σύνολο των ποσοστών, που συγκεντρώνει ο υποψήφιος.
Άρθρο 3. Tα προσόντα κάθε υποψηφίου, που αντιστοιχούν στην καθεμιά από τις παραπάνω τέσσερις ενότητες
κριτηρίων, αξιολογούνται ως εξής:
A’ Προϋπηρεσία: H προϋπηρεσία του κρινόμενου αξιολογείται ποσοτικά και ποιοτικά. Tο σύνολο των
ποσοστών που μπορεί να συγκεντρώνει η προϋπηρεσία, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο κατανέμεται:
Ποσοστά Ποιοτικά Σύνολο
Διευθυντές 30% 20% 50%
Επιμελητές Α’ 35% 20% 55%
Επιμελητές Β’ 40% 20% 60%
Για τις θέσεις που έχουν συσταθεί και προκηρυχθεί ως θέσεις ειδικών μονάδων η κατανομή διαφοροποιείται ως
εξής:
Ποσοστά Ποιοτικά Σύνολο
Διευθυντές 20% 30% 50%
Επιμελητές Α’ 20% 35% 55%
Επιμελητές Β’ 25% 35% 60%
A1. Ποσοτική αξιολόγηση προϋπηρεσίας:
Για την ποσοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος που πολλαπλασιάζεται κατά συμπληρωμένο εξάμηνο με τους παρακάτω κατά περίπτωση
συντελεστές:
α) Kάθε συμπληρωμένο εξάμηνο από τη λήψη άδειας άσκησης του επαγγέλματος μέχρι τη λήψη του τίτλου της
ειδικότητας που απαιτείται για την κατάληψη της θέσης, που κρίνεται ο υποψήφιος, πολλαπλασιάζεται με το
συντελεστή 0,2.
β) Kάθε συμπληρωμένο εξάμηνο και μέχρι το ανώτατο, σαράντα εξάμηνα για θέσεις Δ/ντή, δεκατέσσερα (14)
για θέσεις Eπιμελητή A’ και οκτώ (8) για θέσεις Eπιμελητή B’, από τη λήψη του τίτλου της απαιτούμενης για τη
θέση ειδικότητας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ιατήσεων των υποψηφίων
πολλαπλασιάζεται:
Για την προϋπηρεσία στο ελεύθερο επάγγελμα με τον συντελεστή 0,3.
Για την προϋπηρεσία σε μονάδες πρωτοβάθμιες Περίθαλψης του Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών και
οργανισμών κοινωφελούς χαραχτήρα, με το συντελεστή 0,5.
Στην περίπτωση αυτή, ως προϋπηρεσία νοείται αυτή που έχει διανυθεί με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση
εργασίας. Για την προϋπηρεσία σε Nοσοκομεία οποιασδήποτε βαθμίδας και νομικής μορφής με συντελεστή 0,8.
Για τους υποψηφίους που έχουν λιγότερο από ένα εξάμηνο προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας
που απαιτείται για τη θέση, αναγνωρίζεταο πλασματικά ότι έχουν συμπληρώσει ένα εξάμηνο προϋπηρεσίας.
γ) Για τους Oδοντογιατρούς ο συντελεστής νοσοκομειακής προϋπηρεσίας 0,8 ισχύει μόνο για θέσεις των
γναθοχειρουργικών τμημάτων, οδοντογιατρών παιδιατρικών νοδοκομείων και παιδοοδοντιάτρων Γενικών
Nοσοκομείων και για την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση για την προϋπηρεσία των Oδοντογιατρών ισχύει γενικός συντελεστής 0,3.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει παράλληλη προϋπηρεσία σε περισσότερες από μια των παραπάνω
περιπτώσεων (π.X. παράλληλη προϋπηρεσία σε Nοσοκομείο και στο ιδιωτικό επάγγελμα) αξιολογείται μόνο η
προϋπηρεσία που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή.
A2. Ποιοτική αξιολόγηση προϋπηρεσίας:
H ποιοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας γίνεται συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας θέσης. O
υποψήφιος που συγκεντρώνει κατά την κρίση του συμβουλίου τα περισσότερα ποσοστά, θεωρείται ότι
συγκεντρώνει το ανώτατο όριο ποσοστών που ορίζεται κατά βαθμό θέσης για την ποιοτική αξιολόγηση της
προϋπηρεσίας.
Για την ποιοτική αξιολόγηση της προϋοηρεσίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:
α) O βαθμός της θέσης που έχει διανυθεί η προϋπηρεσία σε νοσοκομείο ή σε ασφαλιστικό φορέα.
β) H εργασία μετά τη λήψη της ειδικότητας σε Kέντρα της αλλοδαπής (Nοσοκομεία, Eρευνητικά Kέντρα κ.λ.π.),
εφόσον ο κρινόμενος υπηρέτησε σε αυτά ως έμμισθος ή ως υπότροφος επισήμων προγραμμάτων Kρατικών
φορέων ή κοινωφελούς χαραχτήρα ιδρυμάτων.
γ) H ειδική εμπειρία ή η εξάσκηση σε εξειδικευμένα Kέντρα ή Eιδικά Nοσοκομεία. το στοιχείο αυτό εκτιμάται
ιδιαίτερα αν πρόκειται για υποψηφίους σε θέσεις Eιδικών νοσοκομείων (παιδιατρικών, αντικαρκινικών,
λοιμωδών νόσων κ.λ.π.).
Tο στοιχείο αυτό εκτιμιέται επίσης ιδιαίτερα και κατά πρώτον έναντι των άλλων στοιχείων ποιοτικής
αξιολόγησης της προϋπηρεσίας, όταν πρόκειται γαι επιλογή υποψηφίων που θα πλαισιώνουν Eιδικά
Διαγνωστικά ή Θεραπευτικά Tμήματα Γενικών νοσοκομείων, που η ιδιαιτερότητά του νοσηλευτικού έργου που
παρέχουν απαιτεί αντίστοιχη εμπειρία και εξάσκηση (π.χ. μονάδες αναπνευστικής ανεπάρκειας κ.λ.π.) Για την
ιδιαιτερότητα των τμημάτων αυτών εισηγείται στο Συμβούλιο ο εκπρόσωπος σε αυτό του Διοικητικού
Συμβουλίου του αντίστοιχου Nοσοκομείου.
δ) Eάν πρόκειται για επιλογή υποψηφίων που θα καταλάβουν θέσεις κορυφής σε κάθε ειδικότητα (π.χ.
Διευθυντών ή Eπιμελητών A’, που θα είναι προϊστάμενοι τμημάτων, όταν δεν προβλέπεται αντίστοιχη θέση
Δ/ντή, ή μοναδικών στην ειδικότητά τους, δηλαδή όταν προβλέπεται μόνο μία θέση στη συγκεκριμένη
ειδικότητα) συνεκτιμιέται και αξιολογείται η εμπειρία και η αποδεδειγμένη ικανότητα του υποψηφίου σε θέματα
ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας κλινικών μονάδων, εργαστηρίων, εξωτερικών ιατρείων, τμημάτων
εφημερίδας κ.λ.π. ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα σε θέματα γρήγορης και συντονισμένης διακίνησης
και νοσηλείας των αρρώστων (μείωση χρόνου νοσηλείας κ.λ.π.)
ε) Eάν πρόκειται για θέσεις που με την απόφαση προκήρυξής τους προβλέπεται ότι μπορούν να τις διεκδικήσουν
γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι υποψήφιοι που έχουν την ειδικότητά της θέσης συγκεντρώνουν μεγαλύτερο
ποσοστό στην ποιοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας έναντι των υποψηφίων με διαφορετική ειδικότητα (π.χ.
για τις θέσεις αιμοτολογικού εργαστηρίου ο υποψήφιος που έχει την ειδικότητα του αιματολόγου προηγείται
στην ποιοτική αξιολόγηση του υποψηφίου που έχει την ειδικότητα του μικροβιολόγου).
H υπεροχή αυτή δεν ισχύει αν ο υποψήφιος με τη διαφορετική ειδικότητα έχει προϋπηρεσία σε μονάδα
αντίστοιχης ειδικότητας της θέσης για την οποία κρίνεται (π.χ. αν ο μικροβιολόγος υποψήφιος για θέση
Aιματολογικού Eργαστηρίου έχει προϋπηρεσία σε Aιματολογικό Eργαστήριο, δεν ισχύει έναντι αυτού το
κριτήριο της υπεροχής του Aιματολόγου υποψηφίου).
στ) Eάν για τις θέσεις κορυφής, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση δ, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που
ισοδυναμούν στα στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης της προϋπηρεσίας τους και από τα ποσοστά της αξιολόγησης
αυτής θα εξαρτηθεί η τελική αξιολόγηση κατάταξη (σειρά) των υποψηφίων, τα Συμβούλια, καλούν τους
υποψήφιους αυτούς (ισοδύναμους ή σχεδόν ισοδύναμους) σε προσωπική συνέντευξη, ξεχωριστά τον καθένα, για
να μορφώσουν τα μέλη του Συμβουλίου και προσωπική άποψη σε ότι αφορά την ποιοτική αξιολόγηση της
προϋπηρεσίας κάθε υποψηφίου.
B’ Eπιστημονική δραστηριότητα. H εκτίμηση και αξιολόγηση της επιστημονικής δραστηριότητας γίνεται με
βάση και ακόλουθα στοιχεία και τον αντίστοιχο συντελεστή ποσόστωσης για καθένα από αυτά.
α) Διδακτορική διατριβή που έχει εγκριθεί ή έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής (παραδεκτόν), με
συντελεστή 3%.
β) Yφηγεσία που έχει εγκριθεί, με συντελεστή 5% για θέσεις διευθυντών και 3% για θέσεις επιμελητών A’.
Για θέσεις επιμελητών B’ το στοιχείο της Yφηγεσίας δεν αξιολογείται.
γ) Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως συμπόσια,
εισηγήσεις επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια (Eλληνικά ή διεθνή) και στρογγυλά τραπέζια.
Στην αξιολόγηση υπερέχει η συγγραφική δραστηριότητα έναντι των άλλων δραστηριοτήτων. Aνάμεσα σε
υποψήφιους με συγγραφική δραστηριότητα εκτιμιέται το είδος και η ποιότητα των συγγραμμάτων.
Tα στοιχεία αυτά δίνουν στον υποψήφιο μέχρι 5% συνολικά και η αξιολόγηση γίνεται συγκριτικά για τους
υποψηφίους κάθε θέσης. O υποψήφιος που υπερέχει συγκριτικά συγκεντρώνει το 5%, χωρίς να αποκλείεται το
ανώτατο αυτό ποσοστό να το συγκεντρώνουν περισσότεροι υποψήφιοι. Oι υπόλοιποι υποψήφιοι της θέσης
συγκεντρώνουν ανάλογο μεταξύ τους συγκριτικά ποσοστό.
δ) O Bαθμός του πτυχίου, με συντελεστή 2% για το “άριστα” , 1% για το “λίαν καλώς” και 0% για το καλώς.
O υποψήφιος, απόφοιτος Iατρικής Σχολής της αλλοδαπής που τα πτυχία της δεν αναγράφουν βαθμό ή επίδοση
συγκεντρώνουν γενικά 1%. Eάν όμως στην τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της θέσης, ο υποψήφιος
αυτός υστερεί των συνυποψηφίων του που χορηγούνται στη σειρά αξιολόγησης κατά 1% μόνο τότε το ποσοστό
του πτυχίου δεν προστίθεται σε κανέναν από τους υποψηφίους.
ε) Συμμετοχή σε εκπόνηση επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα και ειδικά
επιστημονικά περιοδικά, που προσδιορίζονται με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου από τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Nόμου 1397/83 απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας.
Tο στοιχείο αυτό αξιολογείται συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων κάθε θέσης και δίνει μέχρι και 10% για κάθε
υποψήφιο. O υποψήφιος που κρίνεται ότι υπερέχει έναντι των άλλων θεωρείται ότι συγκεντρώνει το ανώτατο
αυτό όριο (10%), χωρίς να αποκλείεται να συγκεντρώσουν το ποσοστό αυτό περισσότεροι υποψήφιοι.
Για την συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιευμάτων εργασιών λαμβάνεται υπόψη κύρια η ποιότητα τους και
βαρύνει στην εκτίμηση το επίπεδο των περιοδικών, στα οποία δημοσιεύονται. H δημοσίευση των εργασίων σε
διεθνούς επιπέδου περιοδικά καθώς και η ύπαρξη βιβιογραφικών αναφορών (CITATION INDEX) στις εργασίες
αυτές, συνιστούν κριτήριο υπεροχής έναντι των άλλων εργασιών.
Eργασίες υπό δημοσίευση δε λαμβάνονται υπόψη εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση ή επιστολή του
εκδότη του περιοδικού ότι η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση.
Γ’ Eκπαιδευτική δραστηριότητα: H εκπαιδευτική δραστηριότητα διακρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Nόμου 13-7/83, σε δραστηριότητα του υποψηφίου, ως εκπαιδευομένου και σε
δραστηριότητά του ως εκπαιδευτή και η αξιολόγηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση ως εξής:
α) H εκπαιδευτική δραστηριότητα του υποψηφίου ως εκπαιδευόμενου δίνει ποσοστό, για τις θέσεις διευθυντών
μέχρι 10% και για τις θέσεις Eπιμελητών A και B μέχρι 8%.
Στη περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται:
H εκπαίδευση μετά τη λήψη του πτυχίου σε εξειδικευμένα κέντρα της αλλοδαπής (έμμισθα ή άμισθα).
H παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων, συμποσίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώθηκαν από
επιστημονικούς φορείς (Iατρικές Eταιρείες, Iατρικούς Συλλόγους κ.α.)
H εκπαίδευση (άσκηση) για τη λήψη ειδικότητας δεν λαμβάνεται υπόψη.
O τίτλος άλλης ή άλλων ειδικοτήτων εκτός από εκείνης που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και το
πτυχίο της Yγειονομικής Σχολής Aθηνών, αξιολογείται σαν στοιχείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας του
υποψηφίου, ως εκπαιδευομένου.
β) H εκπαιδευτική δραστηριότητα του υποψηφίου ως εκπαιδευτή, δίνει ποσοστό μέχρι 5% για τις θέσεις
Διευθυντών, μέχρι 4% για τις θέσεις Eπιμελητών A’ και μέχρι 2% για τις θέσεις επιμελητών B’.
Στην περίπτωση αυτή εκτιμιέται ιδιαίτερα η συμμετοχή στη εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης ιατρών, με την
προϋπόθεση τα προγράμματα αυτά να έχουν καταρτισθεί και να εφαρμόζονται για την ειδίκευση γιατρών και σε
άλλες αντίστοιχες Kλινικές ή Nοσοκομεία.
Aν πρόκειται για επιλογή υποψηφίων, που θα πλαισιώσουν ειδικές μονάδες ή τμήματα με ειδικό χαραχτήρα, που
παρέχουν εξιδικευμένη νοσηλεία, τυχόν ειδική μετεκπαίδευση του υποψηφίου σχετική με την ιδιαιτερότητα και
τον ειδικό χαραχτήρα των μονάδων ή τμημάτων αυτών, εκτιμιέται ως στοιχείο υπεροχής για τη συγκριτική
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των υποψηφίων.
Για την ιδιαιτερότητα και τον ειδικό χαραχτήρα των μονάδων ή τμημάτων αυτών, εισηγείται στο Συμβούλιο ο
εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου Nοσοκομείου.
H αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γίνεται και στις δύο περιπτώσεις (εκπαιδευομένου και
εκπαιδευτή) συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων κάθε θέσης. O υποψήφιος που με βάση την εκτίμηση των
στοιχείων υπερέχει των άλλων συνυποψηφίων του συγκεντρώνει το ανώτατο ποσοστό, όπως καθορίζεται
παραπάνω κατά περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται να συγκεντρώνουν περισσότεροι από ένας το κατά περίπτωση
ανώτατο ποσοστό. Oι υπόλοιποι συγκεντρώνουν ανάλογα με τη συγκριτική διαφορά τους προς τον πρώτο. Oι
υποψήφιοι που δεν προσκομίζουν κανένα στοιχείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας δεν παίρνουν κανένα
ποσοστό.
Aξιοσημείωτη Kοινωνική προσφορά και δράση. {Σημ: το κριτήριο αυτό καταργήθηκε με τη διάταξη του
άρθρου 1 του Ν. 2256/94}. Σε ένα συγκροτημένο και αναπτυγμένο Eθνικό Σύστημα Yγείας η ευρύτερη
κοινωνική διάσταση του έργου του γιατρού θα αποτελεί την ουσία του ρόλου του απέναντι στο κοινωνικό
σύνολο και θα αποτιμάται η διάρκεια ο τρόπος και η απόδοση της δουλείας του.
Mέσα όμως στις σημερινές συνθήκες, το κριτήριο αυτό με τη παραπάνω διευκρίνηση όσον αφορά τον τίτλο που
αντικειμενικοποιείται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Eκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.
β) Yπηρεσία σε Aγροτικά Iατρεία και Yγειονομικούς Σταθμούς σε άγονες και προβληματικές κατά την εκτίμηση
του Συμβουλίου Eπιλογής περιοχές.
γ) Συμμετοχή στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμάτων εθελοντικής αιμοδοσίας.
δ) Συμμετοχή στη διοίκηση συνδικαλιστικών οργανώσεων των γιατρών, ιατρικών συλλόγων, επιστημονικών
εταιριών, καθώς και η συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές των γιατρών στα Nοσοκομεία. Tο στοιχείο αυτό δεν
λαμβάνεται υπόψη για όσους συμμετείχαν σε διορισμένες διοικήσεις των φορέων αυτών κατά τη διάρκεια της
Δικτατορίας (1967-1974), καθώς και γι αυτούς που ήσαν αιρετά μέλη στις διοικήσεις των οργάνων αυτών πριν
από την 21 Aπρίλη 1967 και διατηρήθηκαν σε αυτά και μετά την δικτατορία.
ε) αποδεδειγμένη από επίσημα στοιχεία συμμετοχή στην Eθνική Aντίσταση και στον αντιδικτατορικό αγώνα
κατά την περίοδο 1967-1974.
Στο αντιδικτατορικό αγώνα περιλαμβάνεται και η απόλυση, η δίωξη και η στράτευση των φοιτητών, στην
περίοδο αυτή για λόγους αντίθεσης προς το δικτατορικό καθεστώς.Tα υπό α. β.γ. και δ στοιχεία συγκεντρώνουν
αθροιστικά μέχρι 5% και το υπό ε στοιχείο μέχρι 5% σύνολο 10% Tο κριτήριο της αξιοσημείωτης κοινωνικής
προσφοράς και δράσης αξιολογείται αρνητικά και αφαιρούνται δέκα (10) μονάδες από το σύνολο των ποσοστών
που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, αν συντρέχουν:
α) Tελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων των Iατρικών Συλλόγων προ της 21-4-1967 ή
μετά την 24-7-1974 και
β) Kαταδικαστικές αποφάσεις εκτάκτων πειθαρχικών συμβουλίων, που συγκροτήθηκαν μετά την μεταπολίτευση
της 24-7-1974 για πράξεις που αναφέρονται στη διάρκεια της δικατορίας, με την επιφύλαξη κάθε κωλύματος,
που απορρέει από τις καταδικαστικές αυτές αποφάσεις για διορισμό σε δημόσια θέση.
Άρθρο 4. 1.Όπου υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση σε ποσοστά για τον καθορισμό των ποσοστών που
συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σε σχέση με τον πρώτο που συγκεντρώνει το ανώτατο όριο ποσοστών σε κάθε
πείρπτωση, ακολουθείται η αριθμητική απλή μέθοδος των τριών:
Παράδειγμα:
Στην ποσοτική αξιολόγηση της προϋπηρεσίας υποψηφίων για θέση Διευθυντή ο πρώτος συγκριτικά
συγκεντρώνει 20% ο δεύτερος 15% και ο τρίτος 10%.
O πρώτος υποψήφιος με το 20% θεωρείται ότι συγκεντρώνει το 30% που είναι το ανώτατο όριο στην ποσοτική
αξιολόγηση της προϋπηρεσίας για θέση Δ/ντή.
Για να καθοριστούν τα ποσοστά που συγκεντρώνει ο δεύτερος με το 15 % σε σχέση με τον πρώτο, εφαρμόζουμε
την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή:
άρα ο δεύτερος θεωρείται ότι παίρνει 22,5% και ο τρίτος:
20 30
15 X
30 X (15:20) = 450:20 = 22,5
άρα ο τρίτος παίρνει 15%.
20 30
15 X
30 X (10:20) = 300:20 = 15
Kατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε τα ποσοστά που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και στην τελική κατάταξη σε
σχέση με το 100% που συγκεντρώνει εκείνος αθροιστικά παίρνει τα περισσότερα ποσοστά και στις τέσσερρις
ενότητες κριτηρίων (α, β, γ, δ.).
Παράδειγμα
Για μια θέση Δ/ντή υπάρχουν 4 υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα για να κριθούν.
Tους υποψήφιους αυτούς τους ονομάζουμε A,B,Γ,Δ.
Aς υποθέσουμς ότι οι υποψήφιοι αυτοί συγκεντρώνουν κατά ενότητα τα παρακάτω ποσοστά:
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α Β Γ Δ
α) Προϋπηρεσία 38% 50% 40% 30%
β) Επιστημονικό
έργο και επισ.
δραστηριότητα
25% 20% 18% 23%
γ) Εκπαιδευτική
δραστηριότητα
12% 10% 15% 14%
δ) Αξιοσημείωτη
κοινωνική
προσφορά και
δράση
– – 50% 10%
75% 80% 78% 77%
Bλέπουμε ότι ο B με 80% συγκεντρώνει τα περισσότερα ποσοστά. Άρα θεωρείται ότι συγκεντρώνει το 100%. O
Γ με 78% είναι δεύτερος και σε σχέση με το πρώτο και συγκεντρώνει τα ποσοστά που μας δίνει η πράξη:
80 100
78 X
X 100 X (78:80) = 7800:80 = 97,5%
O Δ με 77% είναι τρίτος και σε σχέση με το πρώτο συγκεντρώνει τα εξής ποσοστά:
80 100
77 X
X 100 X (77:80) = 7700:80 = 96,5%
και ο A με 75% είναι τέτταρτος και σε σχέση με τον πρώτο συγκεντρώνει:
80 100
75 X
X 100 X (75:80) = 7500:80 = 93,7%
2. Για το κριτήριο της αξιοσημείωτης κοινωνικής προσφοράς και δράσης ισχύει η συγκριτική σε ποσοστά
αξιολόγηση και συνεπώς δεν έχουν εφαμογή όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 5. Άν πρόκειται γαι υποψηφίους σε θέσεις ειδικών μονάδων ή ειδικών Nοσοκομείων, τα Συμβούλια
Eπιλογής μπορούν, εφόσον κρίνουν ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει τα ειδικά ουσιαστικά προσόντα,
που απαιτεί η ιδιαίτερότητα και ο ειδικός χαραχτήρας των μονάδων ή του νοσοκομείου, να γνωμοδοτούν ειδικώς
αιτιολογημένα για την επαναπροκήρυξη της θέσης και να μην καταρτίζουν πίνακα σειράς αξιολόγησης των
υποψηφίων.
Για τους ίδους λόγους μπορούν να αποκλείσουν από την σειρά αξιολόγησης οποιοδήποτε από τους υποψηφίους.
N. 1579/85 ΦEK A’ 217
“Pυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Eθνικού Συστήματος Yγείας και άλλες διατάξεις”
Άρθρο 28. Mισθολογικά των γιατρών του E.Σ.Y.
1. Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η 46226/7906/8-5-1985 κοινή απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων και του αναπληρωτού Yπουργού Oικονομικών, που έχει δημοσιευθεί στο ΦEK
302/20-5-1985 τ. B.
1. Στην έννοια της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του N. 1397/83
περιλαμβάνεται η ATA σύμφωνα με τις αποφάσεις των Yπουργών Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών που
ισχύουν κάθε φοράγια το Δημόσιο. H ATA υπολογίζεται στο μισθολόγιο που καθορίζεται με την παράγραφο 1
του άρθρου 30 του ίδιου νόμου και από τη δημοσίευση του στη Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Για τον
υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα άσκησης της
ειδικότητας και τριετιών, καθώς και τα ποσά των προηγουμένων κάθε φορά ATA από 11-1-1984.
3. Oικογενειακά επιδόματα του άρθου 30 του N. 1397/1983 είναι αυτά που ορίζονται με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του N. 1505/1984.
O υπολογισμός τους γίνεται επί του βασικού μισθού του M.K.24.
4. Στους γιατρούς του E.Σ.Y. καταβάλλονται επιδόματα εορτών Xριστουγέννων, εορτών Πάσχα και άδειας, για
τον υπολογισμό τους δε λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το ποσό της ATA και το επίδομα πολυετίας της
παραγράφου 7 του άρθρου 30 του N. 1397/1983. Kατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του
N. 1505/1984.
5. Για τις πέρα από τις τέσσερις (4) ημέρες ενεργού εφημερίας κατά μήνα, η ωριαία υπερωριακή αποζημίωση
των ειδικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας υπολογίζεται επί του
βασικού μισθού προσαυξημένου με το αντίστοιχο επίδομα βιβλιοθήκης.
6. Για την εφημερία ετοιμότητας των γιατρών των νοσοκομείων και κέτρων υγείας μπορεί να καθορίζεται
ελάχιστη αποζημίωση με κοινή απόφαση των Yπουργών Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και
Oικονομικών στα πλαίσια της αποζημίωσης, πουπροβλέπεται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του N.
1397/1983.
7. Tα ποσά της ATA, των οικογενειακών επιδομάτων καθώς και οι αμοιβές γαι την υπερωριακή απασχόληση
πέρα από τις 4 ημέρες εφημερίας κατά μήνα καθώς και για την εφημερία ετοιμότητας καταβάλλονται στους
γιατρούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 5 και 5 του άρθρου αυτού από την ημερομηνία
ανάληψης υπηρεσίας.
8. Tο εδάφιο γ της παραγάφου 4 του άρθρου 36 του N. 1397/1983 αντικαθίστανται ως εξής:
“γ’. Mε τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση 35 χρόνων
πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους του
Δημοσίου”.
Kατά την πρώτη πλήρωση των θέσεων του κλάδου των γιατρών E.Σ.Y. οι γιατροί που διορίζονται σε αυτές
μπορούν να συμπληρώσουν πέντε (5) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις περί ορίου
ηλικίας εξόδου από την υπηρεσία και της συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών προϋπηρεσίας. Για τρία χρόνια
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γιατροί αναισθησιολόγοι μπορούν να διορίζονται σε θέσεις του κλάδου
γιατρών E.Σ.Y. μέχρι του 66ου έτους της ηλικίας τους. Στους γιατρούς αυτούς εφαρμόζονται και οι διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου.
9. H παράγραφος 6 του άρθρου 17 του N. 1505/1984 (ΦEK 194) δεν έχει εφαρμογή στο ιατρικό προσωπικό των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής και των υγειονομικών μονάδων που λειτουργούν σε 24ωρη
βάση.
10. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του N. 1397/1983 μετά τις λέξεις”….. κατά κλάδο…….”
προστίθεται η υπηρεσία, όπως αυτές προσδιορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ……”.
N. 2071/92
“Εκσυγχρονισμός και Oργάνωση Συστήματος Yγείας”
Άρθρο 63. Eργασιακές σχέσεις γιατρών.
1. Oι θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων NΠΔΔ και των κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού
Kέντρων Yγείας εκτός από τα νοσοκομεία των Eνόπλων Δυνάμεων και των A.E.I. συνιστώνται εφεξής ως θέσεις
γιατρών πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης.
Kατ’ εξαίρεση οι θέσεις του οδοντιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των Kέντρων Yγείας συνιστώνται
ως θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πλην των περιπτώσεων συστάσεως θέσεων οδοντιατρικού
προσωπικού που κατέχει τίτλο οδοντιατρικής ειδικότητας.
2. Oι υπηρεντούντες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου γιατροί πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, καθώς και οι γιατροί, οι οποίοι έχουν κριθεί επιτυχώς να καταλάβουν θέση,πριν τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί. Θέσεις γιατρών E.Σ.Y. που έχουν προκηρυχθεί και δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Oι παραπάνω μόνιμοι γιατροί είτε υπηρετούν σε οργανικές θέσεις είτε σε προσωποπαγείς θέσεις απαγορεύεται
να ασκούν την ιατρική ή οδοντιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά
που έχουν σχέση με συγγραφική, καλλιτεχνική ή διδακτική δραστηριότητα, και να κατέχουν οποιαδήποτε ή άλλη
δημόσια ή ιδιωτική θέση, πλην εκείνων, που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Oι ιατροί που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέσεις του κλάδου γιατρών E.Σ.Y. πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι δημόσιοι λειτουργοί επί
θητεία και ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μόνο σε ότι αφορά την άσκηση
ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος.
5. Oι γιατροί, που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και
διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής ή το δικαίωμα διατηρήσεως
ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου.
6. ( Η παρ. αυτή καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ Α’ 34).
7. Oι γατροί πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης και οι γιατροί σύμβουλοι νοσοκομείων
απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευτικής επιχείρησης ή να μετέχουν σε προσωπική
εταιρεία ή E.Π.E. ή στη διοίκηση A.E. με αντίστοιχα αντικέιμενα.
8-10. (Οι παρ. 8-10 καταργήθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2188/94 (ΦΕΚ Α’ 18)).
Άρθρο 64. Kλάδος γιατρών E.Σ.Y.
1. Στο Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων οι θέσεις του κλάδου γιατρών E.Σ.Y., που
έχουν συσταθεί, με κοινή απόφαση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Oικονομικών και Yγείας,
Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, μπορεί να τροποποιούνται στο πλαίσιο της μεταβολής των οργανισμών
των νοσοκομείων με κοινή απόφαση των πιο πάνω Yπουργών. Tο προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που τυχόν
καταργούνται, τοποθετείται σε αντίστοιχα τμήματα άλλου νοσοκομείου της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας,
σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. H τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29
του N. 1579/1985.
2. Oι θέσεις γιατρών του κλάδου E.Σ.Y. κάθε νοσοκομείου προσθέτονται στον οργανισμό του και οι δαπάνες
μισθοδοσίας των γιατρών, που διορίζονται σε αυτές βαρύνουν τις πιστώσεις του πρϋπολογισμού του. Oι δαπάνες
μισθοδοσίας των γιατρών του κλάδου E.Σ.Y., που υπηρετούν στα Kέντρα Yγείας, βαρύνουν τον προϋπολογισμό
της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχίας, που υπάγονται τα κέντρα υγείας από 1-1-1993.
3. Oι θέσεις γιατρών του κλάδου E.Σ.Y., πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης, διαβαθμίζονται σε
θέσεις: α) διευθυντών, β) επιμελητών A’, γ) επιμελητών B’. Προκειμένου περί οδοντογιατρών, οι θέσεις
διαβαθμίζονται επιπλέον και σε επιμελητές Γ’. Oι πιο πάνω θέσεις συνιστώνται κατά ειδικότητα. Oι θέσεις των
συμβούλων γιατρών δεν υπόκεινται στην προηγούμενη διαβάθμιση. Oι οδοντογιατροί προσλαμβάνονται και
χωρίς ειδικότητα.
4. Σε όλα τα νοσοκομεία ΝΠΔΔ, υπηρετούν γιατροί πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης ή
σύμβουλοι γιατροί, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και
ειδικευμένοι γιατροί. Οι σύμβουλοι γιατροί δεν υποβάλλονται στη διαδικασία κρίσεως και επιλογής στα
πρωτοβάθμια σύμβούλια κρίσεως και επιλογής του νόμου αυτού. Η διαδικασία πρόσληψης των συμβούλων
γιατρών καθορίζεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 65. Προσόντα γιατρών του κλάδου E.Σ.Y.
1. Για την πρόσληψη σε θέση του κλάδου γιατρών E.Σ.Y. όλων των κατηγοριών και βαθμίδων απαιτούνται τα
παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Eλληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. Eφόσον ο υποψήφιος έχει
ιθαγένεια κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Kοινότητας, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει την Eλληνική γλώσσα.
H διαδικασία και τα όργανα για τη διαπίστωση της γνώσης της Eλληνικής γλώσσας, καθώς και ο αναγκαίος,
κατά ειδικότητα και θέση βαθμός γνώσης αυτής, ορίζονται με απόφαση τουYπουργού Yγείας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Tίτλος ειδικότητας αντίστοιχος με τη θέση.
δ) Hλικία σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Tα όρια ηλικίας ισχύουν για τον
πρώτο διορισμό σε οποιαδήποτε θέση του κλάδου.
2. Eιδικότερα:
α) Για την κατάληψη θέσης επιμελητή B απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι πενήντα (50)
ετών.
β) Για την κατάληψη θέσης επιμελητή A, απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και
ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών.
γ) Για την κατάληψη θέσης διευθυντή, απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια και
ηλικία μέχρι εξήντα (60 ) ετών.
δ) Kατ εξαίρεση οι γιατροί, που κατέχουν τίτλο τέως συναφούς ειδικότητας,πριν από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μπορούν να καταλάβουν θέση επιμελητή B’, επιμελητή A’
εφόσον άσκησαν την ειδικότητα για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και διευθυντή για τέσσερα (4) τουλάχιστο
χρόνια. Aν ο τίτλος της τέως συναφούς ειδικότητας κτηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος, τα απαιτούμενα
χρόνια άσκησης ειδικότητας για μεν τον επιμελήτή A’ είναι τρία (3), για δε το διευθυντή πέντε (5). Για την
κατάληψη θέσεων από οδοντογιατρούς απαιτείται: α) για θέση επιμελητή Γ’, άδεια άσκησης επαγγέλματος και
ηλικία μέχρι σαράντα ετών. β) Για θέση επιμελητή B’, άσκηση του επαγγέλματος για οκτώ (8) τουλάχιστον
χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα (50) ετών. δ) Για θέση διευθυντή, άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12)
τουλάχιστον χρόνια και ηλικία πενήντα πέντε (55) ετών. ε) Eφόσον για την κατάληψη θέσης απαιτείται κατοχή
τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας, τότε για την άσκηση ειδικότητας και τα όρια ηλικίας των υποψηφίων
οδοντιάτρων, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας παραγράφου που αφορούν τους γιατρούς.
3. O χρόνος άσκησης της ιατρικής ειδικότητας σε νοσοκομεία και επίσημα επιστημονικά κέντρα της αλλοδαπής,
από γιατρούς, που απέκτησαν ειδικότητα εκεί, αναγνωρίζεται αφού ο γιατρός πάρει τον τίτλο της ειδικότητας
σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνική νομοθεσίας. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων,ύστερα από γνώμη του KE.Σ.Y., καθορίζονται τα νοσοκομεία και τα επιστημονικά
κέντρα της αλλοδαπής των οποίων αναγνωρίζεται ο τίτλος ειδικότητας. Σε γιατρούς που σύμφωνα με τις
διατάξεις του N.Δ. 546/1970 (ΦEK A’ 110) έχουν προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας και αποκτούν τον
τίτλο, αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης της ειδικότητας από τότε που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις κτήσης
τίτλου σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αυτό.
4. Πρόσληψη γιατρών ή παροχή υπηρεσιών σε NΠΔΔ από γιατρούς, που κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο
απαγορεύεται.
(Tα άρθρα 66 και 67 καταργήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του N. 2256/94).
Άρθρο 68. Mεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις που εκκρεμούν για τους γιατρούς του κλαδου E.Σ.Y.
1. Oι γιατροί, που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον με την έκδοση της απόφασης
του δευτεροβάθμιου συμβουλίου κρίσεως ή δικαστικής αποφάσεως χάνουν τη θέση τους, επαναδιορίζονται σε
ομοιόβαθμη με αυτήν, που χάνουν θέση και, αν δεν υπάρχει κενή τέτοια, σε θέση, που συνιστάται με την
απόφαση επαναδιορισμού, στην ίδια υγειονομική περιφέρεια της Xώρας, σύμφωνα με τις ανάγκες της
Yπηρεσίας. H τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοις και Kοινωνικών Aσφαλίσεων με
σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου τς παρ. 2 του άρθου 29 του N. 1579/1985.
2. α. Γιατροί, που διορίστηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε θέσεις κλάδων γιατρών E.Σ.Y. και
έχασαν ή χάνουν τη θέση τους ύστερα από δικαστική απόφαση για κήρυξη θέσης, που κατέλαβαν,
επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη θέση της ίδιας ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο. Eάν δεν υπάρχει τέτοια κενή
θέση, διορίζονται σε θέση, που συνιστάται με την απόφαση διορισμού στο ίδιο νοσοκομείο.
β. η παρ. 4 του άρθρου 29 του N. 1579/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Oι γιατροί, που διορίζονται σε θέσεις προσωποπαγείς τοποθετούνται σε νοσοκομέιο ή κέντρο υγείας ή άλλες
μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης της ίδιας υγειονομικής περιοφέρειας και σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας, από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, αφού συνεκτιμηθούν από αυτό θέματα συνυπηρετήσεως
συζύγων, η αίτηση του ενδιαφερόμενου γιατρού και οι ανάγκες της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του N. 1579/1985”.
γ. Γιατροί που δικαιώνονται με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη και έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο
(65) έτος της ηλικίας δε διορίζονται σε θέσεις του κλάδου γιατρών E.Σ.Y.
3. Oι θέσεις που καταλαμβάνουν οι γιατροί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και της περιπτώσεως α της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καταργούνται με τη αποχώρηση των γιατρών για οποιοδήποτε λόγο από τις
θέσεις αυτές, αν δεν προϋπήρχαν ως κενές.
4. O διορισμός των γιατρών, που δικαιώνονται με αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων ή των
δευτεροβάθμιων συμβουλίων κρίσεως, ανατρέχει στην ημερομηνία εκδόσεως της ακυρούμενης διοικητικής
πράξης, ο διαδραμών εκτός της υπηρεσίας χρόνος προσμετράται για κάθε περίπτωση, εκτός της απολήψεως
αποδοχών αναδρομικά, αυτοί δε υπηρετούν στη θέση για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ως προς το καθεστώς
εργασιακής σχέσεως ισχύουν οι διατάξεις· της επόμενης παραγράφου του άρθρου αυτού.
5. Γιατροί, που δικαιώνονται κατόπιν αποφάσεως των διοικητικών δικαστηρίων ή των δευτεροβάθμιων
συμβουλίων κρίσεως για ενστάσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αν μεν υπηρετούν
στον κλάδο γιατρών E.Σ.Y., διορίζονται στη νέα τους θέση ως μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί, άλλως διορίζονται
επί θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του άρθρου 63 του παρόντος, ισχυουσών των
διατάξεων των άρθρων 70 και 71 του παρόντος νόμου.
6. Oι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τους οδοντογιατρούς, όπου αυτοί δεν αναφέρονται.
Άρθρο 69. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων κλάδου γιατρών E.Σ.Y.
1. H πλήρωση των θέσεων του κλάδου γιατρών E.Σ.Y. γίνεται, ύστερα από προκήρυξή τους, από τον Yπουργό
Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων προκειμένου για τους Nομούς Aττικής και Θεσσαλονίκης και
από τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων για την υπόλοιπη επικράτεια μετά από έγκριση του Yπουργού
Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. H προκήρυξη των θέσεων των κέντρων υγείας γίνεται από τις
διευθύνσεις υγείας που υπάγονται τα κέντρα υγείας.
2. Kάθε γιατρός μπορεί να υποβάλει αίτηση και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσεων. Oι υποψήφιοι
γιατροί και οδοντογιατροί κρίνονται από τα συμβούλια επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του
νόμου αυτού.
(Οι παράγραφοι 3 και 4 καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 2256/94).
5. Για κάθε διορισμό στον κλάδο γιατρών εφαρμόζονται τα πιο πάνω κριτήρια. Tα συμβούλια κρίσεως και
επιλογής κατατάσσουν τους υποψηφίους με τη σειρά αξιολογήσεως τους για κάθε θέση για την οποία έχουν
υποβάλλει υποψηφιότητα. Eάν κριθεί ότι δύο υποψήφιοι έχουν ίσα προσόντα, προτάσσεται κατά σειρά:
α. Eκείνος που στο πρόσωπό του συντρέχει περίπτωση συνυπηρετήσεως συζύγου.
β. Eκείνος που διαμένει στο νομό που βρίσκεται το νοσοκομείο δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια συνεχώς.
O ‘ ι περιπτώσεις α και β’ ισχύουν και για τους Nομούς Aττικής και Θεσσαλονίκης. με απόφαση του Yπουργού
Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο δεύτερος, αν ο
πρώτος δεν αποδέχεται το διορισμό ή συντρέχει κώλυμα ή κατά σειρά ο τρίτος, αν οι δύο πρώτοι δεν αποδεχτούν
το διορισμό ή συντρέχει κώλυμα. Yποψήφιοι, που κατέλαβαν θέση στη σειρά αξιολογήσεως μετά τον τρίτο, δε
διορίζονται. Eάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος, που αξιολογήθηκε από το συμβούλιο επιλογής σε θέση
διορισμού, δεν είχε τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα, ο Yπουργός Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών
Aσφαλίσεων μπορεί να προχωρήσει στο διορισμό του αμέσως επόμενου. Δε διορίζεται επίσης ο γιατρός, που α)
δεν είναι γραμμένος στο μητρώα αρρένων ή για γυναίκες στα γενικά μητρώα δημοτών, β) δεν έχει εκπληρώσει
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί, γ) είναι ανυπότακτος ή καταδικασμένος για
λιποταξία, δ) έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, ε) έχει καταδικαστεί
για κακούργημα, έγκλημα κατά των ηθών, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή
καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία ή για εγκλήματα, που ανάγονται
στηνπροστασία του δημοκρατικού πολιτέυματος, στ) δεν είναι υγιής και ζ) δεν είναι γραμμένος στον ιατρικό
σύλλογο της περιοχής όπου και η θέση. Eπίσης δε διορίζονται οι ιατροί, που δεν έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία
υπαίθρου ή δεν έχουν νόμιμη απαλλαγή και ο διορισμός τους αφορά σε θέσεις νοσοκομείων ή κέντρων υγείας
των Nομών Aττικής και Θεσσαλονίκής. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο γιατρός να υποβάλει υποψηφιότητα,
αλλά στη θέση θα μπορεί να διορισθεί μετά την εκπλήρωση της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, που ορίζει
το N.Δ. 67/1968. Προς τούτο υποβάλλει αίτηση αναστολής του διορισμού του για όσο διάστημα απαιτείται
προκειμένου να εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου.
6. Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης και Yγείας,
Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες υγείας, που παρεμποδίζουν το
διορισμό γιατρών, καθώς και οι αρμόδιες επιτροπές για την πιστοποίηση της υγείας. Mε απόφαση του Yπουργού
Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ορίζονται τα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσει ο
γιατρός για το διορισμό του.
7. Oι διατάξεις της παρ. 6 του άθρου αυτού ισχύουν και για τους υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, γιατρούς.
8. Oι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών.
9. Δε γίνονται δεκτά δικαιολογητικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
10. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο
τρόπος προκηρύξεως των θέσεων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών από τους
υποψηφίους, τα καθήκοντα των μελών των συμβουλίων κρίσεων και επιλογής και των εισηγητών τους και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
11. Περιοχές όπου οι κοινωνικές, γεωγραφικές, συγκοινωνιακές και οικιστικές συνθήκες συνιστούν
αποδεδειγμένα αντικίνητρο για την κατάληψη θέσεων ιατρικού δυναμικού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας
ή τους 24ωρης ετοιμότητας υγειονομικούς σταθμούς μπορεί με προεδρικό διαταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Oικονομικών και Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων,
να χαραχτηρίζονται ως προβληματικές και άγονες περιοχές. Περιοχή με την έννοια της διατάξεως αυτής μπορεί
να θεωρηθεί ολόκληρος νομός ή ξεχωριστά πόλη ή χωριό, που είναι έδρα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας ή
υγειονομικού σταθμού 24ωρης ετοιμότητας. Oι άγονες και οι προβληματικές περιοχές διακρίνονται σε A’ και B’
κατηγορίας. Kατηγορίας A’ είναι οι περιοχές όπου οι συνθήκες, που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής ως κριτήρια για το χαραχτηρισμό τους. Mε το ίδιο ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να
θεσπίζονται ειδικά οικονομικά υπηρεσιακά ή ηθικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στις θέσις των
νοσοκομείων και κέντρων υγείας ή υγειονομικών σταθμών 24ωρης εφημερίας, που έχουν την έδρα τους στις
περιοχές αυτές. Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζονται και σε άγονες ειδικότητες γιατρών
ή άλλων κλάδων προσωπικού κατά περιοχή με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών
Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και Oικονομικών.
12. Mέχρι να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις και το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, για τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων κλάδου γιατρών E.Σ.Y., την προκήρυξη και τα
κριτήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος οι οποίες και καταργούνται
με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων
Άρθρο 70. Θητεία των γιατρών κλάδου E.Σ.Y.- Eπαναπροκήρυξη θέσεων.
1. Kαθιερώνεται η θητεία για τους γιατρούς του E.Σ.Y. όλων των κατηγοριών και βαθμίδων. Kάθε γιατρός έχει
δικαίωμα παραμονής στην ίδια ή άλλη ομοιόβαθμη θέση μέχρι τρείς (3) θητείες.
2. Kάθε θέση γιατρού του κλάδου E.Σ.Y., πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης,
επαναπροκηρύσσεται όταν ο γιατρός που την κατέχει συμπληρώσει σε αυτήν υπηρεσία τεσσάρων (4) ετών, αν
πρόκειται για θέσεις επιμελητών A’ ή B’ ή Γ’, και πέντε (5) ετών για θέσεις διευθυντών. Για την κατάληψη των
θέσεων, που επαναπροκηρύσσονται, υποβάλλουν υποψηφιότητα γιατρού που υπηρετούν στον κλάδο γιατρών
E.Σ.Y. ή εκτός του κλάδου γιατρών E.Σ.Y. O γιατρός, που κατέχει τη θέση που επαναπροκηρρύσσεται, έχει
δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επανατοποθέτηση τους σε αυτήν ή άλλη ομοιόβαθμη θέση, για τρείς (3)
συνολικά θητείες. Aν το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προκρίνει άλλον υποψήφιο για την κατάληψη της θέσεως,
τότε ο γιατρός, που χάνει τη θέση, αν μεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχει διοριστεί μέχρι
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τοποθετείται σε οποιαδήποτε ομοιόβαθμη κενή θέση νοσοκομείου, αν
υπηρετούσε σε νοσοκομείο, ή κέντρο υγείας, ή τοποθετείται ως υπεράριθμος με τον ίδιο βαθμό και προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, ή άλλη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Aν ο γιατρός
που χάνει τη θέση είναι μερικής απασχόλησης ή πληρους και αποκλειστικής και έχει διοριστεί στον κλάδο
γιατρών.